Lesna zadruga

Področja delovanja

Lesna zadruga Loški Potok deluje kot nepridobitna pravna oseba in je registrirana kot socialno podjetje. Področja njenega delovanja so: proizvodnja toplotne energije iz lesne biomase, skupno izvajanje gozdarskih del v državnih gozdovih, skupno trženje lesa in lesnih polproizvodov, pridobivanje lesne biomase kot energenta za prodajo upraviteljem sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in lastnikom kotlovskih naprav na lesno biomaso, izvajanje poštnih storitev in trgovine na drobno ter izvajanje turistične dejavnosti v turistično-informacijskem centru.

Vizija

Vizija Lesne zadruge Loški Potok je zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev za večjo kvaliteto bivanja in življenja ljudi v občini Loški Potok, trajno delovanje v korist svojih članov, uporabnikov in širše lokalne skupnosti, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, ohranjanje narave, urejanje okolja, ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine v lokalni skupnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja se odraža v pospeševanju gospodarske koristi in razvoju gospodarske ali družbene koristi svojih obstoječih in bodočih članov in lokalnega območja v občini Loški Potok, v pospeševanju gozdarske koristi svojih članov ter krepitvi trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, v pridobivanju sredstev na javnih razpisih za znatnejše povečanje kakovosti življenja in bivanja v občini ter povečanje pozitivnih učinkov rabe obnovljivih virov energije ter v zagotavljanju zadovoljstva lastnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev Lesne zadruge Loški Potok.

Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p.

Hrib-Loški Potok 17
1318 Loški Potok
Matična številka: 6997988000
Davčna številka: SI 49411942

Kontakt

Telefon

Email